« Det sköna gröna är över | Main | Grönt litet ludd »

April 27, 2005

Comments

Tina

Jackan är fantastisk! Men jag kan förstå att du har lite betänkligheter inför att påbörja ett sådant mastodontprojekt. Du kan inte låta det ligga till sig till i höst, när det kanske känns mer rätt att sticka kaminkoftor? För snygg är den...

Marika

Den får vänta till hösten, absolut.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad