« Efterverkningar II | Main | Slackerbloggaren slår till igen »

June 17, 2005

Comments

Mia

Din skurk! Det var ju JAG som skulle ta hem den Tradera-auktionen. Och så var jag Tvungen att gå på fest den kvällen och kunde inte vara med i slutbudgivningen. Du slog mej med 5 spänn. Grrrr... Men snart ska jag skaffa den- billigare än du fick den säkert ;-)

Mia

... eller fest förresten, det var rättare sagt återträff från folkhögskolan. Nåväl, jag är ändå mkt arg på dej ;-)

Marika

MWAHAHA. Jag sa ju det. Jag är ond. Jag kniper stickböcker från bättre behövande.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad