« Ambivalens | Main | Deadlines »

August 20, 2005

Comments

Mia

Hur vet man hur lång garntåt man behöver??? Detta är i sanning ett mysterium tycker jag, och källa till oändlig frustration och ständiga: "nehej nu räckte inte tåten, jag lägger upp igen och prövar att ta en lite längre tråd.... jaha nu blev det för långt, fram med saxen". Finns det en väg ur detta menar du? Fantastiskt!

Tina

Jag har också undrat det här med KAL-knappar, vidarebefodra om du får reda på det. Vissa saker måste man bara få klarhet i. Hittills har jag gått efter devisen: jag är klar och orkar inte se skiten längre.

Marika

Mia: Man kan ta fyra gånger bredden på det stycke du ska sticka (Ulla Engquist Claesson). Eller så kan man ta 2,5 gång bredden på det stycke du ska sticka(Sally Melville). Det beror väl helt enkelt på hur tjockt garnet är.

Marianne

Vad är det för fel på oss nordiska vänner??

Marika

Åh, vänner kan det aldrig vara fel på! Nordiska vänner kan man inte få för många. Och paket i brevlådan säger jag inte nej till. Däremot kan en redan uppjagad småbarnsmoder gärna slippa några extra deadlines i almanackan.

Marianne

Ja, det är jobbigt med allt som skall göras på utsatt tid, jag skickade alltid på startdatum för att inte glömma, och nu i denna omgången väntar jag till sista dan...Fast egentligen borde det vara ett paket per omgång,fast då tappar det lite av tjusningen kanske.Så det är nog sista omgången för mig

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad