« Det bär av | Main | Reserapport II : stickstämman i Åsa »

August 09, 2005

Comments

Garngamen

Det var en snabb länkning. Tackar! och På en av mina idolsidor. Jag är jätteavis på er som var nere. Det verkade jätteroligt.
/Garngamen....

...som tränar upp sin blogg-kapacitet från en mästarinna (dig alltså!)

Mia

Oj jag måste bege mej till Bollebygd- snarast!
Tack för tipset tidigare i somras, Fiskartröjor-boken har nu fått ett nytt hem hos mej. :-)

Katarina

Oj, det blir en billig tröja! Jag som funderar på att beställa "original"-garnet eftersom jag inte hittat nåt än som jag gillar tillräckligt mycket... Det blir nog betydligt dyrare :(

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad