« Knitting tote = blaha blaha | Main | Alla marknadsundersökare älskar mig »

January 17, 2006

Comments

Katarina

Ska bli mycket spännande att se hur det går! Heja Sverige! ;)

Nu började jag förstås längta efter Vasaloppet för att du nämnde det. Och det är snart Vinter OS -Hurra!
Har bara stickat lite till fotboll och Friidrotts EM i somras. Hm, kanske ska prova sport-stickning lite oftare?

Marika

Eeeh, du är taggad.... förlåt!

Mia

Du och din namne är Galna. Jesuschrist- men egentligen är jag bara avundsjuk. Med mitt schema skulle en utmaning under OS vara att sticka en provlapp. Känns det som.

Catrin

Jag har också anmält mig till Stickolympiaden! Go Sweden!

Jorun

Jag funderar också på den olympiska stickningen, men funderar på om jag inte borde ta ett projekt som bygger på slätstickning i långa banor. Ska jag sitta och titta på sport är det ju bra om jag slipper sitta och läsa ett diagram så fort Sverige är på väg att göra mål eller korsa någon mållinje. Fast å andra sidan är jag inte så jätteintresserad, kanske borde jag välja något som är tillräckligt intressant för att få mig att sitta kvar i soffan. Hm. Jag är ju den enda människan i hela den stickande bloggosfären som inte gjort Rogue än. Kanske är det en lagom kompromiss?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad