« Aktuellt från sticksvängen | Main | Produktivitet »

April 14, 2006

Comments

Tina

Marias kavaj var verkligen snygg!
Jag har samma kofta som du, men det är min mamma som stickat den. Jag tycker jättemycket om den, men jag vet hur mycket man kan hata ett projekt när garnet tar slut och man tar ett annat färgbad. Det är ju otroligt hur mycket det syns i slutresultatet!!

Hoppas de dåliga vibbarna försvinner med den nya stickningen.

heidi

Lin är ett underbart material - repa upp alltihopa och gör något du gillar och använder - för det är du verkligen värd!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad