« Oder was? | Main | I österled 2006, del 1 »

July 30, 2006

Comments

Marianne

Jag har på börjat på den sjalen i lingarn på rulle!! Skall stickas på tåget som skall ta mig till Gotland via Ullas bil och båt!! Skall bli spännande att se hur din sjal blir!!

Mia

Icarus i handpainted yarn är också på min lista- när jag såg den i IK tänkte jag att där var ju sjalen som mitt lavendellila lacegarn väntade på!
Och jag håller med dig om Eunny- heja hon.

Hoppas Gotland är kul, nu drar jag till Karlstad!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad