« Årskrönika 2006 | Main | Tillfällig separation? »

December 31, 2006

Comments

Erika, i ny uppdaterad version med feber ;.)

men DU vad snygg den blev! Själv har jag äntligen hittat det optimala (tror jag) projektet för allt silk garden jag köpte på mig i höstas. Tänk vad löjligt lugn jag kände mig plötsligt. smått roar smått liksom. Hoppas att partypaltorna kom på och att kalaset var lyckat. God fortsättning!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad