« Fortsättning följer | Main | Lågintensivt och ofokuserat »

May 23, 2007

Comments

Karin

Visst är det dessutom 'bästa halstrasan nånsin' som är ute och reser?

Jag skulle ångbåtskryssa

Karin P

Hur är det möjligt att försommarens samtliga trevligheter inträffar just den 9-10 juni? KS:s (heter det som om man är sambo?) släktträff i Hälsningland, besök från Irland och stickevenemang på två dagar är en fysisk omöjlighet. Stickningen går tyvärr helt bort och det andra måste få någon lösning. Annars tycker jag stickkryssning till mariefred verkar extremt trevligt.

Karin P

Heter det så heter det. Och Hälsingland, hoppas inte KS:s släkt läser här... Och Mariefred.

Marika H

Jo, det är "bästa halstrasan" som agerar solskydd. Funkade fint.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad