« Ta i trä | Main | Lettisk leopard? »

July 06, 2007

Comments

Mia

Jag önskar att jag förstod mig på min stickmaskin. Sedan jag köpte den i januari har jag haft den framme en helg, svurit ganska mycket och försökt få mig själv att fatta hur kammarna fungerar. Men jag gav upp då och har inte packat upp den sen dess... Nån dag ska det väl bli av. Det lockar mig att sticka vissa saker fort.
Och du, Liseberg är jätteroligt för vuxna också! Jag längtar så efter att kunna åka Balder igen (efter förlossning)!

Maria

MYCKET SNYGGT!
Blir SÅ Inspirerad!
Inser att jag behöver köpa fler tyngder. Har bara två och har problem med tappade maskor mitt i när jag stickar i tunn kidmohair (beror troligen att arbetet är för lätt). Tack för tipset!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad