« Tur att andra tar sitt ansvar | Main | Nya IK »

August 19, 2007

Comments

Katarina

Väldigt bra sammanställning! Har inte gjort nån än, men det kunde vara kul. Det enda jag önskar mig från Stickigt inför kommande år är fler inlägg! De gör vardagen betydligt roligare och intressantare!

Maria

Undertecknad gratulerar och håller med föregående talare! Längtar ALLTID efter dina inlägg:-)

Vifslan

Undertecknad instämmer med ovanstående. Mera stickigt åt folket! Dina blogginlägg är så fruktansvärt roliga. En sann guldkant på internetvardagen. Ja, och så ber jag att få gratulera, förstås.

Inger

Läste lite längre ner i din blogg att du hittat till kulturmacken i Bäckebo.Den är fin den,min svåger är inblandad i den.(champinjonodlare)Det finns en del garn i det här hemmet som kommer därifrån.

Karin P

Jag erkänner, jag är en bad mama. Försök till bättring utlovas framöver. Och Grattis!
/Bibblomorsa 1

Annelie

Även om det sker lite i efterskott vill jag också gratulera på årsdagen!

toveb

Åhå! Celeber uppmärksamhet från frk (fru?) Skugge. Det var inte illa. Grattis till 3-års dagen också! Jag tycker du både går och talar riktigt bra. ;-)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad