« Husmorssemester eller shopping spree i Hudiksvall | Main | Makterna »

December 02, 2007

Comments

Bibblomorsa 1

Jag har också undrat om jag borde överge Stóra Dimun från Folk shawls och i stället ge mig på den i Stickat från Norden, jag får läsa på i medlemsbladet och se om jag tror jag klarar det. Lova bara att vi inte behöver jämföra våra sjalar om det blir så...

knitmarie BM

JÄTTESÖTA vantar!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad