« Kärt återseende | Main | Omsättning »

June 19, 2008

Comments

Bente

Har också tvingats inse att det inte blir någon Gotlandsresa förrän till hösten. Huskroken och Lammlocken är några favoritställen. Köper alltid garn som jag inte har någon plan för men förr eller senare blir det något. Vi kanske skulle ordna en garnresa för alla hugade?

toveb

Åh, vilket boktips! Måste ha. :-)

Ulrica

Vi åker till Gotland tidigt i morgon och jag planerar en tripp till Huskroken eventuellt kan jag passa in onsdagens event där då man kan prova gotländsk sticksöm... men vi får se. Garnshopping blir det i allafall! jag kan nästan inte tänka mig en semester utan Gotland.

toveb

Jag beställde förresten boken bara någon dag senare. Mycket fint i den, du! Tack för tipset! :-)

Tyvärr var garnproverna slut, så jag får kanske klämma lite på dina någon gång?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad