« Nya fina saker | Main | Inspiration »

May 28, 2009

Comments

Mia

Ska bli kul att se Whisper på, jag fattar inte den koftan.
Västen också- jag har ett gäng vackert röda lettlopi-nystan som inte vet vad de ska bli, och en brun. Kanske ska man skaffa en vit också och göra en väst...
Vart köper man förresten lettlopi nuföriden? I Gbg finns det ingenstans vad jag vet.

Marika H

Mitt lätta lopi är direktimport från Island. Jag känner nån som känner nån som har en mamma som jag tror bor där - frågor på det?
Men annars borde Järbo ha stenkoll på sina återförsäljare. Jag har för mig att Järbo kallar Létt-lopi för Lilla lovikka? Jag tror inte jag har drömt det. Färgnumren verkar stämma i alla fall.
http://www.jarbo.se/katalog/

Mia

Tack! Jag hittade ett överblivet nystan i en lys nära mig, men framöver ska jag kolla in Järbo.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad