« Att göra 15 | Main | Stilstudie »

July 23, 2010

Comments

Liisa

Snyggt. Tur att det finns auktoriteter att förlita sig på. Hur gjorde du?

Liisa

alltså... med eller utan virkning?

Marika H

Jag klippte utan virkning. För närvarande stickar jag 1 styck ärmhålskant. (Jag har breeda steekar.)

Dödergök

Oj vad snyggt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad