« Det var inte igår | Main | Stickstämma 2010 »

August 02, 2010

Comments

Maria

Snygg!

Gunilla T

Grattis! Helt fantastiskt fin!

miastick

Woohoo! jag gör vågen här hemma i sommarstugan!

Johanne

Så otroligt bra du har lyckats återskapa slipovern. Väldigt snygg blev den.

Men nu får man ju idéer. Det finns en del snyggt stickat i "Häxan och Lejonet" om jag inte minns fel...

Helene

Jag har varit helt stum av beundran ända sen första färdiga bilden. Wow och wow igen!

Rosie Beaucoup

Your Fair Isle vest is work of art. So beautiful. I enjoy reading your blog.

Katarina

Jag skulle gärna vilja (förutom att få titta på och kanske lite försiktigt få klappa på din nya och snygga Charles R) se steekarna. Jag är i färd med att göra steekar på en slipover och är lite nervös.

Bibblomorsa 1

Själv slötittade jag på ett urgammalt avsnitt av kommisarie Lynley igår och hade bara ögon för mörderskans systers islandskofta, det är dags att ta sig en stickperiod igen.

Pelin

Sjuuuuukt fin slip over!! Du har inga planer på att sälja mönstret till suktande stickare?;)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad