« Jag äter upp allt jag sagt på nätterna | Main | Juluppladdning i Tallinn »

December 07, 2010

Comments

Maria

Attans sk....t!
Börja med en GT, tag ett varmt bad och sov en natt först, men jag tror annars att planen är pööörfekt.
Tur som sagt att shetlandsgarn är basen.
Lycka till!

Liisa

Synd om inte en sån fining kommer till användning... så det låter som ett bra Modus operandum. Håller med Maria att man nog kan ta en GT först. Och kanske lite emellanåt också.

Anna

Visst sitter den lite si och så - men annars är den jättesnygg! Vackra färger, mycket fint mönster och så otroligt snyggt stickad!

Det går jättebra att fixa till plagg i shetlandsgarn - jag har själv prövat. Tråkiga tröjor har blivit fin-fina koftor, alldeles för tajta slipovrar har förvandlats till välsittande västar med tjusiga knappar där fram...

Och misslyckas man totalt så kan det bli ett originellt laptop-fodral. Jag har provat det också... ;-)

Johanne

Jag tror på din plan. Och håller tummarna!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad