« Rät stickning | Main | Testar diagram »

April 17, 2011

Comments

Maria

Najs, najs, najs
+ cool med vantar stickade topdown...det har jag funderat på länge men ännu ej kommit till...

Marika H

Topdown? Nejdu, här försiggår inga sådana utmaningar. Huur skulle det se ut?

Maria

var nog lite trött igår...trodde stickorna satt i det mönstrade:-)

Linda "Tankesmulor"

Hej! Klickar runt till de virkbloggar jag har på min blogglista och sprider det här: http://hjartekatten.blogspot.com/ Kanske det är något för dig, eller för någon av dina läsare! Jag blev så förtjust när jag läste om det här projektet och kände att jag ville sprida det vidare!

Tack!
/Linda

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad