« Ge efter bara | Main | Modern top-down knitting / Kristina McGowan »

May 08, 2011

Comments

EvaL8

Fint blir det och framåt går det.

Liisa

Najjs!

ulla

vackert

Sanna

Hej Marika

Jag har följt din blogg ett tag och speciellt om Delsbokoftan. Jag har länge velat sticka den också och nu är jag nära att beställa garn.

Men jag har några korta frågor jag gärna skulle vilja ha hjälp med innan jag beställer garnet. Och det verkar som om du kan din sak. :)

Därför undrar jag om du har någon mailadress som jag skulle kunna nå dig på. Vore mycket tacksam.

MVH
Sanna Tunsbrunn

Pysselfarmor

Men oj oj såååååååå snyggt!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad