« Fuchsia! | Main | Klara för leverans »

September 28, 2011

Comments

Katarina

Oj! Hade inte en aning om den! Måste inhandlas pronto!

Pinneguri

Nå som jeg veit hvem du er og stoler på smaken din ... jeg bestile begge bøkene, jeg. Heldigvis gikk det an å få tak i dem gjennom et norsk selskap.
En ting jeg lurte på hva dette sjalet du snakka om i pastell. Jeg fant det ikke? Hvis du ikke mente det som var strikka i Frankrike, da?

Det var veldig hyggelig å treffe deg, jeg håper vi kan treffes igjen ved anledning.

Marika H

Detsamma! Om sjalen kom jag ihåg fel förstås. Men känslan var rätt; ljus pastell och stickad i Australien: http://www.ravelry.com/projects/kattan/stjarnhop-shawl

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad