« Shopping kan också hjälpa | Main | Sy »

November 27, 2011

Comments

Katarina

Å! Ser ut att bli helt fantastiskt snyggt!!

Queen Mudd

Ser finfin ut!

Lena

Slutresultatet måste ju bli kanonfint! Har du mer i liknande stil att använda "Delsbo" ihop med. Det kanske blir vinterns finaste stass till svart...

Annika

känns gjuten till glödhopporna.

Marika H

Lena: har bara svarta kläder, så matchningen är klar. Annika: mjaaa, ifall det var så att vi bodde i ett dragigt hus. Nu gör vi inte det.

Anne Vedvik

Vakker! Hvor kan man få tak i mønster til en Delbotröja?

Marika H

Hej, du får läsa kommentarerna till de äldsta Delsboinläggen. Där har jag gett några tips.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad