« Sy | Main | En tur till Tallinn »

December 11, 2011

Comments

Camilla

Wow så fin den är!!! Inte ser det snett ut härifrån, det är sånt man mest ser själv.

Helene

Vilken resa! Helt fantastisk!!

Maria

Grattis!
Undrar vad det var för "fel" på garnet...

Liisa

Äntligen!!!

Karin

Jättefint!!

miastick

Du är grym! Hatade du alltså garnet? Vilken sort var det?

Helena KNutsson

Åh vad fin den är! Undrar när jag är framme i mål!?

Dödergök

Jag är så otroligt imponerad av dig. Tröjan är helt magisk men jag är nog ännu mer imponerad av ditt tålamod. Wow!

Di

underbar!! Och efter att ha läst dina blogginlägg,vete f om jag vågar mej på att sticka en delsbokofta! :) men envisheten som kommer från Delsboarvet ska nog lösa problemen om jag börjar och kan köpa mönstret i affären i sommar :)

Den är otroligt vacker och du har gjort ett hästjobb!!
Varma hälsningar Di

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad