« I stort sett obegripligt | Main | Äntligen »

February 28, 2012

Comments

Queen Mudd

Gilla! Känner igen den där taktiken, ibland fungerar den och garnet räcker :-)

Anna D

Ett litet (och kanske självklart) tips för ärmarna: sticka dem ut-och-in, så slipper du all avigstickning...

Niklas

Jättefint! Vilket garn använder du här?

Liisa

Jamen, den gamla välbeprövade taktiken! Håller tummarna! Gillar den röda färgen

Marika H

Debbie Bliss Donegal Luxury Aran Tweed. Worth every penny.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad