« Aviga röda maskor | Main | Ordnade former »

March 26, 2012

Comments

Liisa

snyggt ser det ut iaf. Pk or not

Gunilla Tisander

Stickning är inte alltid njutbart. Skönt att någon annan också kan erkänna det. Man stickar ibland endast för att det är ett plagg man vill ha.

Gunilla Tisander

Glömde säga att jag förstår varför du började och kämpade på tills du blev klar. Det är ju en jättfin och användbar modell.

Queen Mudd

Snygg! Om du vill var lite OPK så får du väl kombinera med nåt mer flärdfullt, kanske stilettklackar.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad