« Nya böcker | Main | Fotogeniskt är överskattat »

October 12, 2012

Comments

heidi

söt är den också:) bortsett från färgen då som är jättefin:)

Stickagårju

Men vad är det då som blir snålt och slinkigt trots en massa nedlagt arbete? På bild ser den helfin ut, men bilder är ju liksom inte så taktila... Är det ett garn vi ska hata, eller är det triangeln som är för liten, eller - fasa - bådeoch?

Marika H

Heidi: Söt! Söt? När stickade jag senast något som var sött? Det är nog kodordet som gör att jag är något tveksam. ;)

Stickagårju: Det finns en anledning till att sjalen inte är fotad på. Den trillar av. Garnet är supertrevligt att ha på sig, men kräver nål för att hänga kvar i snyggt draperat läge. Snål = liten sjal.

Katarina

Tråkigt att du inte blev nöjd. Tur att det finns mer garn i världen och fler saker man vill sticka! :)

Liisa

Men den är ju jättesnygg juh!! Började genast sticka en i svart. Konstigt nog hade jag ingen sjal i svart...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad