« Flukra | Main | Provar prover »

October 14, 2012

Comments

Emmy

Jag vill också ha bekvämare. Jag har bara inte orkat ta tag i det än. Det var ju det där med långa ben :-P
Dina kommer bli jättefina :)

Cecilia

Jag stickade aplånga strumpor till dottern, de gick en bit upp på låret...tur att det var hyfsat tjockt garn! :-)
Lite svårt att se hur dina ser ut men benet ser väldigt energiskt och liksom bestämt ut!

Marika H

Ja, resten av mig står dubbelvikt och siktar med kameran upp och ner. Väldigt bestämd var jag.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad