« Så röda, så fina | Main | Ny kofta i mönsterstickning med svenska traditioner »

August 06, 2017

Comments

heidi

Ivar Asplunds bok är jag väldigt sugen på! Men jag ser ett par till här som jag nog tänker titta närmare på när jag har övertygat mig själv om att jag nog har lite mera plats för stickböcker i bokhyllan:)

Liisa

Tack för sammanställningen! Är det ok att jag kopierar rakt av till önskelistan?

Marika H

Det verkar som det allra bästa Liisa.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad