« Grand Shetland Adventure - nedräkningen | Main | På målsnöret »

February 10, 2018

Comments

heidi

Med den motivationen kommer du att komma långt med det som är kvar. Och skulle det fortfarande finnas något kvar att sticka/göra när OS är klart, ja då är det "bara" 4 år till nästa OS:)

Men gissningsvis kommer den att bli klar långt innan dess:)

Jag håller tummarna för att du går i mål lagom till avslutningen!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***Stickböcker


Blog powered by Typepad