« Upplopp | Main | Inspiration i september »

May 24, 2020

Comments

heidi

Jag såg bilden på Ravelry först, och hajade verkligen till - på ett bra sätt:)Det är inte alls mina färger, men jag gillar verkligen det jag ser på bilden!

Ja, vad ska jag säga... been there, done that... det är inte alls kul, men sånt händer ju ibland:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)

Sök

  • Google

    NÄTET
    STICKIGT

***


Stickböcker


Blog powered by Typepad